بررسی استفاده از سیستمهای غشایی به منظور بازیابی آموکسی سیلین و حذف مواد آلی مضر از پساب کارخانجات دارویی

5 جولای , 2016 بازدید: 2128 دسته: قیمت: 6700 تومان

چکیده:

رهاسازی پساب کارخانجات دارویی در محیط زیست باعث صدمات فراوانی به اکو سیستم مناطق در معرض پساب چه از لحاظ شیمیایی و چه میکروبی میشود. این پساب ها بسته به نوع داروی تولیدی حاوی دسته وسیعی از مـواد پیچیـده آلـی و حتـی گاها مواد بیولوژیک میباشند از این رو دارای COD بالا و BOD متوسطی میباشند که این مقدار COD و BOD باید به صورت قابل توجهی کاهش یابد. آنتیبیوتیکها مواد با ارزش دارویی هستند که پـساب واحـد تولیـدی آنهـا اغلـب حـاوی مقـادیری از آنتیبیوتیک و سایر مواد آلی پیچیده میباشد. رها سازی این پساب برای محیط زیست بسیار مضر میباشد میرود که تعطیلـی بسیاری از واحدهای تولیدی را حتی در کشورهای پیشرفته، موجب شده است از این رو جداسازی این مواد مضر از پساب امری ضروری برای این واحدهای تولیدی تلقی میشود. آموکسیسیلین از آنتیبیوتیکهای ارزشمند بوده کـه از پیـشرفت بیماریهـای عفونی جلوگیری میکند. در صورت جدا نکردن این ماده ارزشمند از پساب واحد تولیدی رها شدن آن در پـساب ضـمن ایجـاد مشکل در تصفیه بیولوژیک این پساب و مختل کردن عملیات تصفیه باعث ایجاد مقاومت در عوامل بیماریزا موجود در محـیط زیست و مشکلات زیست محیطی میگردد. از طرف دیگر جداسازی و بازیابی این داروی ارزشمند و سایر مواد آلی گـرانقیمـت همراه پساب در صورت امکان بسیار با صرفه و اقتصادی خواهد بود که موجب تـشویق واحـد تولیـدی بـه بازیـابی ایـن مـواد و جلوگیری از خسارت به محیط زیست میشود. در این تحقیق امکـان جداسـازی آموکـسی سـیلین از پـساب دارویـی کارخانـه داروسازی زکریای تبریز به کمک سیستم غشایی از جمله نانوفیلتر ها بررسی شده و ضمن اندازهگیری مشخـصات یـک پـساب واقعی غشاهای مناسب برای انجام این جداسازی روی این پساب معرفی شدهاند. در پایان با در نظر گـرفتن سیـستم ناپیوسـته تولید و زمان ماند پساب و محاسبه راندمان تئوری غشای انتخابی برای جداسازی، سطح غشای مورد نیاز و نوع جریـان پـساب روی آن تعیین شدهاند.

6700 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها