بررسی تعدد جرم در حقوق ایران و انگلستان

19 می , 2021 بازدید: 130 دسته: قیمت: 20000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱- تعدد جرم در حقوق عرفی ۵
۱-۱- تعریف تعدد جرم، فلسفه و انواع آن ۵
۱-۲- نظام حقوقی ایران و تعدد جرم ۱۰
۲- مبانی اصول تعدد جرم ۱۲
۲-۱- قضیه شرطیه از منطوق تا مفهوم ۱۲
۲-۲- تحلیل ماهوی قانون جزا ۱۸
۲-۳- تعدد اسباب ۱۹
۲-۴- تطبیق حقوقی عرفی با موازین فقهی ۲۱
۳-تعدد در جرایم موجب حد ۲۴
۴- تعدد در جرایم موجب تعزیر ۲۶
۵- تعدد معنوی یا اعتباری یا فرضی (ماده ۱۳۱ ق. م . ا) ۲۷
۶- تعدد مادی یا واقعی ( ماده ۱۳۴ ق . م . ا ) ۳۰
۶-۱- تعدد مادی در جرایمی که مجازات آنها دارای حداقل و حداکثر است ۳۰
۶-۲- تعدد مادی در جرایمی که مجازات آنها فاقد حداقل و حداکثر است. ۳۱
۷- تعدد ‌ ‌‌‌جرم در حقوق انگلیس ۳۳
نتیجه گیری ۴۰
منابع و مآخذ ۴۲

چکیده
تاسیس “تعدد جرم” یکی از نهادهای نظام تعیین مجازات در مکاتب حقوق کیفری است. سیاست جنایی غالب در مواجهه با وضعیت تعدد جرم، مبتنی بر تشدید مجازات اصلی است. اصل انطباق قوانین براساس موازین اسلامی – که مورد تصریح قانون اساسی است – متقضی نقش فعال فقه در ساختاربندی نهادهای حقوقی مورد نیاز می باشد؛ ضرورتی که با وجود گذشت سه دهه از استقرار حکومت اسلامی مورد توجه لازم واقع نشده است. چشم انداز، تصویری مطلوب و قابل دستیابی است که براساس مبانی مورد پذیرش ترسیم می گردد. این نوشتار بر آن است با جستاری در نهاد تعدد جرم در حقوق ایران و تبین ارکان آن، چشم انداز مطلوب آن را براساس مبانی اصولی و فقهی و مطالعه تطبیق با حقوق انگلیس را ترسیم نماید.
کلید واژگان: تعدد جرم، تعدد مادی، تعدد معنوی، تعدد اسباب.

20000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها