بررسی حقوقی فضای ماورای جو از حیث مسئولیت بین المللی دولتها

23 دسامبر , 2020 بازدید: 361 دسته: قیمت: 25000 تومان

چکیده
ایالات متحده امریکا در صدد است که حاکمیت خود را به فضا تسری دهد و با اقدامات‌ گوناگون،مخصوصا نظامی،بر آن است تا حاکمیت دیگر دولت‌ها را به چالش بکشد و رژیم‌ حقوقی موجود فضا را سیال سازد.این امر بر نگرانی‌های امنیتی کشورها افزوده و جامعه‌ی‌ بین المللی را با عدم توازن مواجه ساخته است.هدف این مقاله آن است که شکل‌گیری‌ رژیم حقوقی موجود،چالش‌های قدرت در فضای ماورای جو،بازیگران و منافع آنها در فضا را شناسایی کند و سناریوهای آینده را مطرح سازد. از تجزیه و تحلیل رژیم حقوقی موجود و چالش‌های آن به همراه چشم‌انداز ۰۲۰۲ ایالات‌ متحده،این نتیجه حاصل شده است که امنیت در فضا از طریق رژیمی مبتنی بر قواعد مورد پذیرش جامعه‌ی بین المللی قابل دستیابی است نه استقرار سلاح و آرایش نظامی.غیر از قدرتهای هژمون،بقیه‌ی جهان عجله‌ای برای تسلیح فضا ندارند.بنابراین لازم است‌ مقررات و اصولی برای بهره‌برداری و مدیریت فضا تدوین شود.مناسب‌ترین راه حل حفظ منافع تجاری،فناوری و امنیتی قدرتها در فضا نیز از طریق حکومت قانون ممکن خواهد شد.
کلمات کلیدی
رژیم حقوقی فضا،تسلیح فضا،امنیت فضا،آرایش نظامی فضا،و فعالیت در فضا. (۱).عضو هیأت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه‌: ۳
بیان مسئله: ۴
اهمیت موضوع: ۵
اهداف تحقیق: ۵
پیشینه تحقیق: ۵
سئوالات تحقیق: ۵
‌‌فـرضیات‌: ۵
روش تحقیق‌: ۶
چالشهای موجود در فضای مـاورای جو ۶
رژیم حقوقی موجود ۱۲
ریشه‌های‌ رژیم حقوقی فضا ۱۵
نظریه‌های مربوط به رژیم حقوقی فـضا ۱۶
مذاکرات مربوط به فضا ۱۸
بازیگران و منافع آنها در فضا ۲۰
سناریوهای پیش روی جامعه‌ی بـین المـلل ۲۸
الف-سـلطه‌ی ایـالات مـتحده: ۲۸
ب-یافتن راه موفقیت از وضعیت پیچیده و پرابهام فعلی‌ ۲۹
ج-تـدوین رژیـم حقوقی‌ دقیق‌ و مشروح ۲۹
نتیجه‌گیری‌ ۳۲
فهرست منابع: ۳۵

25000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها