بررسی منابع درآمدی شهرداری ها به همراه سیستم حسابداری درآمد شهرداری ها

19 می , 2021 بازدید: 116 دسته: قیمت: 17900 تومان

چکیده
همان‌گونه که مطلع هستید شهرداری یک سازمان عمومی است که از سوی شهروندان و با تأیید دولت مرکزی برای تأمین و فراهم نمودن خدمات همگانی مورد نیاز ساکنان یک شهر تأسیس می‌شود و وظیفه‌ اصلی شهرداری خدمت‌رسانی به شهروندان است. برای انجام این وظیفه به گونه‌ای که رفاه و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، هزینه‌های زیادی به شهرداری تحمیل می‌شود. در همه شهرداری‌های دنیا این هزینه‌ها از منابع مختلفی مانند کمک‌های دولتی، عوارض و فعالیت‌های سود آور شهرداری تأمین می‌گردد. در شرایط کنونی و با گسترش هرچه بیشتر شهرنشینی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تأمین هزینه‌های خدمات عمومی متنوع و متعدد، دشوار گشته است و نیز به دلیل محدودیت منابع مالی دولتی برای کمک به شهرداری‌ها، این سازمان‌ها تمامی تلاش خود را به منظور حداکثر استفاده و بهره‌‌برداری از منابع موجود خود، و همچنین مدیریت صحیح این منابع می‌نمایند. اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ درآﻣﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻟﺬا از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗـﻼش در ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﯿـﻪی ﻃـﺮح ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری است.
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺷﻤﺴﯽ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻬﺮداری از ﻣﺮدم ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎرج ﺷﻬﺮداری ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ در ادای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد، روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

واژگان کلیدی:
منابع درآمد شهرداری ها، درآمد ناشی از عوارض، عوارض ساخت و ساز، سیستم حسابداری درآمدها

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات
چکیده ۱
مقدمه ۲
تاریخچه شهرداری ۳
تعاریف و اصطلاحات ۵
اهداف و وظایف شهرداری ها ۶
فصل دوم ترکیب درآمدی شهرداری ها
مقدمه ۸
اداره درآمدهای عمومی شهرداری ۹
شرح وظایف واحد درآمد ۱۰
شرح وظایف رئیس درآمد ۱۱
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و روﺷﻬﺎی ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ۱۱
طبقه بندی درآمدهای شهرداری ۱۴
فصل سوم راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد
عوارض نوسازی و عمران شهری و مستندات آن ۱۹
راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد) ۲۰
فصل چهارم امور مالی شهرداری
بودجه و اعتبارات ۴۱
ممیزی و رسیدگی اسناد قبل از هزینه ۴۱
حسابداری ۴۲
خزانه داری ۴۳
تدارکات یا کارپردازی ۴۳
اموال و انبار ۴۴
فصل پنجم حسابداری درآمدها
حسابداری درآمد ها ۴۶
منابع و ماخذ ۵۷

17900 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها