ترتیب و جهات فرجام خواهی در حقوق ایران و حقوق فرانسه

19 می , 2021 بازدید: 119 دسته: قیمت: 35000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ———————————————————————-۱
مقدمه ———————————————————————-۲
فصل ۱ کلیات و تعاریف————————————————– ۴
تعریف فرجام خواهی——————————————————- ۴
تفاوت فرجام خواهی با تجدید نظرخواهی————————————– ۵
ترتیب فرجام خواهی در حقوق ایران—————————————— ۵
ترتیب فرجام خواهی ———————————————————۶
فرجام خواهی اصلی———————————————————–۶
فرجام خواهی بی واسطه————————————————– ۶
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور————————————— -۸
فرجام خواهی تبعی ————————————– ۱۰
ترتیب رسیدگی —————————————— ۱۱
جهات فرجام خواهی در حقوق فرانسه—————————————– ۱۴
جهات فرجام خواهی در حقوق ایران—————————————— ۱۴
جهات مشترک ———————————————————– ۱۵
نقض قانون ———————————————————— ۱۶
عدم رعایت قواعد شکلی ———————————————— ۱۹
عدم صلاحیت ——————————————————- ۲۲
تعارض آراء———————————————————- ۲۴
اشکال توجه رای —————————————————– ۲۶
جهات اختصاصی در حقوق ایران ——————————————- ۲۸
نقص تحقیقات یا عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین ———————- ۲۹
بی اعتباری مدارک ————————————————— ۲۹
جهات مورد تردید —————————————————- ۳۰
سوء تفسیر قرار داد ————————————————— ۳۰
تجاوز از اختیار ——————————————————- ۳۱
از دست دادن مبنای حقوقی——————————————— ۳۱ فصل ۲ تطبیق دو حقوق————————————————- ۳۲
حقوق ایران چه میگوید ————————————————–۳۲
حقوق فرانسه چه میگوید————————————————-۳۴
تفاوت فرجام خواهی در حقوق ایران و حقوق فرانسه—————————-۳۶
نتیجه گیری ————————————————————۳۷
منابع و مآخذ————————————————————۳۸

چکیده
قانون آئین دادرسی مدنی ایران پس از آن که در ماده ۳۶۶ ، در یک بیان کلی ، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده ، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده ۳۷۱ به بعد به بیان تفصیلی موارد نقض پرداخته است .
در حقوق فرانسه ، دراقدامی شایسته و مناسب ماده ۶۰۴٫ق.آ.د.م جدید به عنوان کلی (( عدم مطابقت با قواعد حقوقی )) به عنوان جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اکتفا کرده است . اما نویسندگان و رویه قضایی به بیان جهات فرجام پرداخته اند . با مقایسه جهات فرجام در حقوق ایران و آنچه در حقوق فرانسه ، نویسندگان و رویه قضایی به عنوان جهات فرجام معرفی کرده اند معلوم میشود بخش عمده ای از جهات ، شامل نقض قانون ، عدم صلاحیت دادگاه ، نقض قواعد شکلی ، آراء متعارض و اشکال در توجیه رای مشترک بین دو حقوق هستند .
ولی در بخش قابل توجهی نیز بین دو حقوق متفاوت وجود دارد . به این ترتیب که مخالفت با شرع ، نقض تحقیقات و عدم توجه به دفاعیات اصحاب دعوی ، بی اعتباری اسناد و سوء تفسیر قرار داد صرفا در حقوق ایران و در مقابل ، تجاوز از اختیار و از دست دادن مبنای حقوقی ، فقط درحقوق فرانسه به صراحت از جهات فرجام اعلام شده اند .

واژگان کلیدی : فرجام خواهی ، جهات فرجام ، نقض رای ، دیوان کشور ، خلاف قانون ، خلاف قواعد حقوقی.

35000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها