قبولی شخص ثالث ( برات ) در حقوق ایران ، فرانسه و انگلستان

19 می , 2021 بازدید: 114 دسته: قیمت: 35000 تومان

فهرست
عناوین صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه ۲
معنا ، مفاهیم همسان و گونه ها ۳
قبولی ثالث پیش بینی شده ( یا قبولی ثالث جانشین ): ۵
قبول ثالث پیش بینی نشده ( یا مداخله ثالث ): ۱۰
اثر مداخله ثالث بر حق رجوع دارنده برات نکول شده ۱۱
رضایت منتفع از پذیرش ثالث : ۱۱
رضایت دارنده برات به مداخله ثالث ۱۲
تعهد به سود ثالث : ۱۳
ضمانت و نمایندگی ۱۸
چهارچوب خاص تجاری : قبولی ثالث به عنوان قبولی ثالث ۲۰
پیامدهای قبولی ثالث ۲۲
نتیجه گیری : ۲۴
فهرست منابع ۲۵

چکیده
اگر برات مورد قبولی براتگیر یا محال علیه برات قرار نگیرد، دارنده مـیتوانـد یـا
بیدرنگ به مسئولین دیگر مراجعه کند، یا طلبِ ضامن نماید. قبول ثالث برای جلـوگیری
از بازگشت به صادرکننده و پشت نویس پیش از سررسید است و میتواند جزئی یـا کامـل
باشد. این قبولی، پس از واخواست نکول قابل انجام است. بررسی سرشت حقـوقی قبـولی
ثالث بر پایه نظریه پیشنهاد با این ایراد برجسته روبروست که شناسایی دو قرارداد، گاه بر
پایه پنداشتی بسیار دور است. نظریه اداره فضولی مال دیگری نیـز تـوجیهی دور اسـت و
پوشش دهنده همه حالات پیدایش عمـل حقـوقی قبـول شـخص ثالـث نیسـت. همـین
نکوهش را نظریه نمایندگی در برابر خویش میبیند. در برابر، دیـدگاه تعهد یـک سـویه،
یکی از اراده های نقش آفرین در پیدایش این عمل را نادیده میگیرد. ضمان نیز نـه تنهـا
مشکلی را نمی گشاید، بلکه زاینده دشواریهای نوینی است؛ بـه ویـژه اینکـه بـر مبنـای
تفسیر اراده طرفین به سختی میتوان آن را برداشت نمود. از این روی، به نظر میرسـد،
قبولی شخص ثالث، یک عمل حقـوقی خاصی بـوده کـه دربردارنـده حقـوق و تکـالیف
برخاسته از آن است.
کلیدواژگان:
برات، تعهد یک سویه، دو قرارداد، سند قابل انتقال، قبولی ثالث.

35000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها